Cum poți deveni detectiv particular in Romania – trebuie îndeplinite mai multe conditii și criterii de selecție, iar acestea sunt conforme legii din România.

Conform Legii nr. 329/2003 poate dobândi calitatea de detectiv particular in Romania, persoana care îndeplinește aceste condiții:

a) are cetățenie română sau cetățenia uneia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;
b) posedă studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale, ori este absolventă a unei instituții de învățământ superior;
c) este aptă din punct de vedere medica pentru a deveni detectiv particular in Romania;
d) să nu fi fost condamnată pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
e) nu desfășoară o activitate care implică exercițiul autorității publice;
f) a obținut avizul Inspectoratului de Poliție Județean sau al Direcției de Poliție a Municipiului București, după caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv particular in Romania, conform prevederilor art.7 din Legea 329/2003, ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

Următorul pas pentru a putea deveni detectiv particula in Romania :

Obținerea de către solicitant a avizului de principiu de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pentru persoanele care au domiciliul pe raza Capitalei.
Pentru obținerea avizului de principiu este necesar să prezentați următoarele documente:
– Cerere pentru obținere atestat pentru detectiv particular in Romania (din care să rezulte solicitarea avizului de principiu )
– Curriculum Vitae;
– Diplomă studii (copie legalizată);
– certificat de cazier judiciar ( Motivul – examen detectiv particular );
– Declarație notarială (din care să rezulte că nu desfășurați activități care să implice autoritatea publică a statului);
– Copii de pe cartea de identitate ,certificatul de naștere, certificatul de căsătorie;
– Adeverință medicală de la medicul de familie (din care să rezulte ca sunteți clinic sănăos);
– Decizie de pensionare pentru lucrătorii din cadrul Poliției, Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, daca doresc să devină detctivi particulari in Romania.

Al doilea pas pentru obținere aviz de funcționare pentru detectiv particular in Romania: după obținerea avizului de principiu pentru a participa la examen, candidații urmează să depună următoarele documente:
– Cerere (din care să rezulte participarea la examen);
– Fișa medicala tip;
– Aviz psihologic
– Taxa (care se achita la caseria DGPMB);
Documentele se depun cu 15 zile înainte de data examenului.

Al treilea pas pentru a deveni detectiv particular in Romania: Examenul pentru obținerea calității de detectiv particular in Romania, are loc la sediul D.G.P.M.B. în ultima lună a fiecărui trimestru, iar data și ora vor fi afișate cu 30 de zile înainte de data examinării.
Examenul constă într-o probă scrisa și un interviu.
1) Proba scrisă – test grila din 18 intrebări din legislație;
2) Interviul – întrebări.
Este declarat admis pentru a profesa ca un detectiv particular in Romania, candidatul care obține cel puțin nota 5.

Ultimul pas pentru a deveni detectiv particular in Romania: după obținerea atestatului de detectiv particular in Romania, persoana în cauză poate opta în a-și desfășura activitatea într-o societate comercială de profil, cabinet individual sau își poate înființa o societate comercială sau cabinet individual de detectiv particular in Romania.